ISBN 978-80-86502-47-2
    Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu je metodika, která představuje nový přístup k identifikaci kritických míst, jenž je založen na moderních zahraničních poznatcích a v ČR nebyl doposud použit. Zásadní rozdíl oproti tradičním metodám spočívá ve využití tzv. očekávaného počtu nehod k predikci nehodovosti. V současné době jsou kritická místa identifikována na základě zaznamenaných dopravních nehod, což neumožňuje uvažovat vliv regrese k průměru. Nový způsob je založen na statistických metodách a poskytuje spolehlivější výsledky než tradiční metody.
     
ISBN 978-80-88074-22-9
  Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu je metodika jejíž primárním cílem je řešení kritických lokalit. Součástí je i ověření, zda se jedná o skutečnou kritickou lokalitu, či zda ke kumulaci dopravních nehod došlo výrazným vlivem náhody či faktorů, které není možné při prohlídce lokality odhalit. Sekundárním cílem je vytvoření katalogu rizikových faktorů souvysejících s utvářením PK a příslušných opatření k jejich minimalizaci. přínosem katalogu není pouhé shrnutí známých poznatků, ale doplnění údajů o životnosti, finanční náročnosti a zejména účinnosti jednotlivých opatření. vzhledem k měnícím se cenovým hladinám a proměnlivosti životnosti některých opatření v závislosti na intenzitě provozu je hodnocení každého tohoto parametru provedeno relativně pomocí třístupňové škály.
ISBN 978-80-88074-01-4
 
Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti je metodika jejíž cílem je poskytnout teoretický i praktický podklad pro provádění analýzi, kterou lze provádět na úrovni krajské silniční sítě, s cílem identifikace kritických faktorů, na které je vhodné zaměřit dopravně bezpečnostní činnost. Je rozdělena do dvou částí. V první je uvedena stručná teoretická část. Je zde vysvětlen princip vybraných metod. Důraz je však kladem především na druhou (praktickou) část, kde jsou metody předvedeny na dvou příkladech.